دراو ۲۶ سپتامبر استان ساسکاچوان

آخرین دروا برنامه های استانی ساسکاچوان در هر دو گروه در تنها بخشی از ناک ها بوده است و هیچ تغییری در ناک ها اعلام نشده است.