صدور دعوتنامه نواسکوشیا

استان نواسکوشیا در جدیدترین دور صدور دعوتنامه های خود برای افراد حاضر در پول اکسپرس انتری تعداد قابل توجهی دعوتنامه ویژه افراد شاغل در حرفه نجاری صادر کرد


این افراد میتوانند از طریق این استان برای دریافت اقامت دائم خود اقدام کننداین روند جدید استان نواسکوشیا از آگوست 2018 شروع شده است که تحت عنوان مدیریت بازار کار فعالیت میکند


از زمان شروع این برنامه یک بار برای مربی های مهد دعوتنامه صادر شده است و یکبار دیگر هم برای حسابرسان و حسابداران و همچنین در دور قبل برای افراد فرانسوی زبان و در این دور ویژه نجاران دعتوتنامه ها صادر شده است