اطلاعیه ۱۸ سپتامبر اداره مهاجرت ساسکچوان

طبق اعلام سایت اداره مهاجرت استان ساسکاچوان در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹  تغییرات جدید لیست مشاغل استان ساسکاچوان اعلام شد و تعداد زیادی شغل به لیست مشاغل اضافه شده است.