تاریخ مناظره به زبان انگلیسی رهبر احزاب کانادا مشخص شد

تاریخ مناظره به زبان انگلیسی رهبر احزاب کانادا مشخص شد
این مناظره تلویزیونی در تاریخ 7 اکتبر انجام میشود همچنین مناظره به زبان فرانسه هم در تاریخ 10 اکتبر انجام میشود