استان آلبرتا 294 دعوتنامه در برنامه نیروی متخصص تحت اکسپرس انتری صادر کرد .

استان آلبرتا 294 دعوتنامه در برنامه نیروی متخصص تحت اکسپرس انتری صادر کرد .
حداقل امتیاز قبولی 400 بوده است

 جهت اقدام در این برنامه باید شرایط ورود به پول اکسپرس انتری را داشته باشید و در شغل شما مورد نیاز استان باشد
 
لیست مشاغل مورد نیاز استان آلبرتا

۰۱۲۱- مدیریت املاک و شرکت های بیمه
۰۱۲۴- مدیریت بازرگانی
۰۲۱۱- مدیریت مهندسی
۰۲۱۲ مدیریت معماری
۰۲۱۳ -مدیریت کامپوتر و ای تی
۰۶۰۱- مدیریت فروش شرکت ها
۱۲۱۲- مسول خدمات مالی و بیمه
۱۲۲۵- مسول خرید
۲۱۱۳- کارشناسان علوم زمین و اقبانوس شناسی
۲۱۳۱- مهندس عمران
۲۱۳۳- مهندس برق و الکترونیک
۲۲۳۴ - تخمینگر ساخت و ساز
۲۲۵۲-طراحان صنعتی
۷۲۰۱- پیمانکاران و سرپرستان مشاغل ماشین کاری فلزات
۷۲۰۳- پیمانکاران و سرپرستان مشاغل لوله کشی
۷۲۳۶- آهنگران
۷۲۴۱-مشاغل فنی الکتریک
۷۲۴۲- مشاغل الکتریک صنعتی
۷۲۵۱- لوله کشی
۷۲۷۱-نجاری
۷۲۹۳- مشاغل مربوط به عایق کاری
۷۳۲۲- صافکاری
۷۳۷۱-اپراتور جرثقیل
۹۲۱۲- سرپرستی در مشاغل حوزه خدمات نفت و گاز و مواد شیمیایی