مهاجرت تجاری کبک

برنامه های مهاجرت تجاری کبک برای افرادی که تجارب لازم برای کارآفرینی ، سرمایه گذاری یا خود اشتغالی را دارند و مایل به اقامت در استان کبک هستند، در دسترس است.

کلیه متقاضیان تحت برنامه های مهاجرت کسب و کار کبک باید نشان دهند که می توانند در کانادا از نظر اقتصادی تثبیت شوند و پس از پذیرش، قصد اسکان در استان کبک را دارند. متقاضیان موفق گواهی انتخاب کبک ( Certificat de sélection du Québec ) یا CSQ) ) را دریافت می کنند و سپس قبل از پذیرش اقامت دائم، باید الزامات دولت کانادا را برآورده کنند.

سه برنامه مهاجرت تجاری کبک وجود دارد که هرکدام شرایط و فرآیند انتخاب خود را دارند:

برنامه سرمایه گذار کبک

برای واجد شرایط بودن به عنوان سرمایه گذار، فرد باید دارای ارزش خالص مشخص، تجربه مدیریتی و مایل به 5 سال سرمایه گذاری تامین شده توسط دولت باشد. تأمین اعتبار این سرمایه گذاری از طریق موسسات مالی کانادا است.

برنامه کارآفرین کبک

برای واجد شرایط بودن به عنوان کارآفرین، فرد باید دارای ارزش خالص مشخص، پروژه تجاری، مبلغ سپرده (استارت و امنیت) باشد و تمایل به ایجاد یا کسب یک تجارت در کبک و مشارکت فعال در نقش مدیریتی است.

برنامه کارگر خود اشتغال کبک


برای واجد شرایط بودن به عنوان کارگر خود اشتغال، فرد باید دارای ارزش خالص مشخص باشد، تجربه کار در حرفه یا تجارتی که قصد فعالیت در کبک دارد داشته باشد و مبلغ مشخصی را براساس منطقه ای که در آن کار می میکنند واریز کند.

هزینه روند

هزینه های روند مهاجرت تجاری کبک بسته به نوع مهاجرت تجاری متفاوت است: