مراقبت های بهداشتی


کانادا دارای سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی است که مراقبت های حیاتی را برای همه شهروندان کانادایی و ساکنان دائم به طور یکسان امکان پذیر می کند.
اگرچه سیستم های مراقبت های بهداشتی توسط وزارتخانه های بهداشت استان انجام می شود، دولت فدرال استانداردهای لازم را برای مراقبت های بهداشتی در سراسر کشور تعیین می کند.
سه استان وجود دارد که حق بیمه خدمات درمانی را پرداخت می کنند (بریتیش کلمبیا، آلبرتا و انتاریو). در استانها و قلمروهای باقیمانده، مراقبت های بهداشتی از طریق مالیات پرداخت می شود. دولت های استان وظیفه اداره واقعی و ارائه خدمات درمانی را در حوزه های قضایی خود دارند.